Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Opdrachtgever
1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Tekstbureau
Proefteksten.nl opdracht geeft tot het vertalen of bewerken van teksten.
2. Tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk bij opdrachtverstrekking te kennen heeft gegeven te handelen
krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde
tegelijkertijd aan Tekstbureau Proefteksten.nl zijn verstrekt, beschouwt Tekstbureau Proefteksten.nl
als opdrachtgever degene die de opdracht aan haar heeft gegeven.
Artikel 2 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Tekstbureau
Proefteksten.nl en de opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever
worden door deze voorwaarden uitgesloten, tenzij Tekstbureau Proefteksten.nl schriftelijk met diens
voorwaarden heeft ingestemd.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Tekstbureau Proefteksten.nl waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.
Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst1. Offertes met daarin genoemde prijsopgaven
en/of leveringstermijnen zijn, zolang Tekstbureau Proefteksten.nl de volledig te vertalen en/of te
bewerken tekst van de opdrachtgever nog niet inhoudelijk heeft kunnen beoordelen, vrijblijvend en
kunnen te allen tijde worden herroepen of aangepast.
2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de
opdrachtgever van de offerte van Tekstbureau Proefteksten.nl, of door schriftelijke bevestiging door
Tekstbureau Proefteksten.nl aan de opdrachtgever van diens opdracht. Onder schriftelijk wordt ook
e-mail verstaan.
Artikel 4 – Wijziging of intrekking van een overeenkomst
1. Tekstbureau Proefteksten.nl zal zich houden aan de voorwaarden waaronder zij de opdracht is
aangegaan, behoudens gevallen waarin daar in overleg met de opdrachtgever van wordt afgeweken.
2. Indien opdrachtgever na totstandkoming van de verleende opdracht wijzigingen of aanvullingen
aanbrengt, zal Tekstbureau Proefteksten.nl de gewijzigde tekst of voorwaarden slechts aanvaarden
voor zover zij zichzelf in staat acht de opdracht onder de nieuwe voorwaarden uit te voeren.
Tekstbureau Proefteksten.nl behoudt zich in voorkomende gevallen het recht voor om de
leveringstermijn(en) en/of het honorarium aan te passen of de voorgestelde wijzigingen te
weigeren.
3. Eventuele wijzigingen in de overeengekomen condities van de opdracht, na totstandkoming van
de overeenkomst, worden pas na schriftelijke acceptatie en bevestiging door Tekstbureau
Proefteksten.nl van kracht.
4. Ingeval de opdrachtgever een opdracht na gunning om andere redenen dan overmacht intrekt, is
de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van het overeengekomen bedrag, tenzij Tekstbureau
Proefteksten.nl aangeeft dat een reductie kan worden toegepast. De omvang van de eventuele
reductie is ter beoordeling van Tekstbureau Proefteksten.nl en hangt mede af van de reeds
uitgevoerde werkzaamheden. Tekstbureau Proefteksten.nl zal in voorkomende gevallen het reeds
uitgevoerde gedeelte van de opdracht ter beschikking stellen aan de opdrachtgever.
Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst en geheimhouding
1. Tekstbureau Proefteksten.nl is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren
voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
2. Tekstbureau Proefteksten.nl heeft, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, het
recht voor uitvoering van opdrachten derden, zelfstandig opererende en gekwalificeerde vertalers,
in te schakelen met dien verstande dat zij zelf uitdrukkelijk verantwoordelijk blijft voor de uitvoering
van die opdrachten. Tekstbureau Proefteksten.nl is gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld
op de hoogte te stellen.
3. De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede
documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en
risico van de opdrachtgever.
4. Ingeval de brontekst elektronisch wordt aangeleverd, wordt de vertaling in datzelfde bestand
verricht. Daarbij zal de oorspronkelijke opmaak zo veel mogelijk gehandhaafd blijven. Ingeval van
een gecompliceerde bestandsopmaak zullen eventuele meerkosten aan de opdrachtgever worden
doorberekend.
5. Tekstbureau Proefteksten.nl zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt
vertrouwelijk behandelen en zij zal ingeschakelde vertalers wijzen op hun plicht tot strikt
vertrouwelijke behandeling van verkregen informatie. Tekstbureau Proefteksten.nl kan echter niet
aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door
derden.
6. Tekstbureau Proefteksten.nl zal op generlei wijze zichzelf of derden bevoordelen door gebruik te
maken van gegevens waarvan zij tijdens de uitvoering van het werk kennis neemt.
Artikel 6 – Levertermijn en tijdstip van levering
1. Tekstbureau Proefteksten.nl zal zich inspannen de gewenste vertaling of bewerkte tekst uiterlijk
op de overeengekomen leveringsdatum aan de opdrachtgever te leveren. Deze leveringsdatum is
echter niet bindend, en overschrijding van de gestelde termijn ontslaat de opdrachtgever in geen
geval van diens betalingsverplichtingen, tenzij die overschrijding geheel en al aan grove nalatigheid
van Tekstbureau Proefteksten.nl kan worden toegeschreven. Tekstbureau Proefteksten.nl is
gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan
onverwijld op de hoogte te stellen.
2. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de
uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van
de overeenkomst. Tekstbureau Proefteksten.nl is in dat geval niet gehouden tot enige
schadevergoeding.
3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of
verzending per e-mail, of per gewone post. Levering van gegevens via elektronische post wordt
geacht te hebben plaatsgehad op het moment dat het medium de verzending heeft bevestigd.
4. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om tijdige
levering door Tekstbureau Proefteksten.nl mogelijk te maken.
Artikel 7 – Honorarium, betaling en incassokosten
1. Het honorarium wordt berekend door het aantal woorden in de aangeleverde tekst (brontekst) te
vermenigvuldigen met het geldende overeengekomen tarief per woord. Voor andere
werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in
rekening gebracht. Tekstbureau Proefteksten.nl kan naast haar honorarium ook de verschotten
verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
2. Tekstbureau Proefteksten.nl hanteert naast het standaardtarief een toeslag, indien de te vertalen
brontekst extra bewerkelijk is, van vakspecialistische aard is of de vertaling met grote spoed dient te
worden geleverd. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
3. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
4. Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta
waarin de declaratie is gesteld. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij onmiddellijk en
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim is de opdrachtgever de wettelijke
rente verschuldigd en alle overige incassokosten.
5. Indien Tekstbureau Proefteksten.nl in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn
diens betalingsverplichtingen na te komen, is zij gerechtigd aanvullende zekerheidstelling te
vereisen.
Artikel 8 – Reclames en geschillen
1. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in
ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Tekstbureau Proefteksten.nl te
melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
2. Indien de opdrachtgever na verloop van de termijn zoals gesteld in artikel 8.1 geen klachten heeft
geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames
uitsluitend in behandeling genomen indien Tekstbureau Proefteksten.nl alsnog hierin toestemt.
3. Indien de klacht gegrond is, zal Tekstbureau Proefteksten.nl het geleverde binnen redelijke tijd
verbeteren of vervangen dan wel, indien zij redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan
voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
4. Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft
bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.
5. Alle geschillen en rechtsvorderingen welke mochten ontstaan in verband met een door
Tekstbureau Proefteksten.nl uitgevoerde opdracht zullen, ook indien de opdrachtgever in het
buitenland is gevestigd, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Tekstbureau Proefteksten.nl kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade welke
direct en aantoonbaar het gevolg is van een aan haar toerekenbare fout of tekortkoming. Die
aansprakelijkheid is voorts per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke
oorzaak beperkt tot maximaal de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
Tekstbureau Proefteksten.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uit een dergelijke
fout of tekortkoming voortvloeiende andere vorm van schade, zoals onder meer bedrijfsschade,
vertragingsschade, immateriële schade, gederfde winst of aantasting van de goede naam, tenzij
Tekstbureau Proefteksten.nl grove nalatigheid kan worden verweten. In dat laatste geval blijft de
aansprakelijkheid van Tekstbureau Proefteksten.nl beperkt tot een door de rechter te bepalen
bedrag waarmee recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat de aansprakelijkheid van
Tekstbureau Proefteksten.nl voor eventuele door de opdrachtgever geleden schade beperkt dient te
zijn.
2. Tekstbureau Proefteksten.nl staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan haar
verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook,
indien zij is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens,
ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.
3. Het risico van nadelige gevolgen, waaronder letselschade of economische schade, van gebruik van
door Tekstbureau Proefteksten.nl vertaalde teksten ligt bij de opdrachtgever. De opdrachtgever
wordt geacht wezenlijke items in een door Tekstbureau Proefteksten.nl opgeleverde vertaling,
waaronder geldbedragen, waardegetallen, medische begrippen, op juistheid te controleren.
4. Tekstbureau Proefteksten.nl is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Tekstbureau
Proefteksten.nl is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van
informatietechnologie, internet en moderne telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het
transport of de verzending van informatie(dragers).
5. De opdrachtgever is verplicht Tekstbureau Proefteksten.nl te vrijwaren voor alle aanspraken van
derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit
artikel aansprakelijkheid van Tekstbureau Proefteksten.nl bestaat.
Artikel 10 – Beëindiging en ontbinding
1. De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd wanneer beide partijen al hun verplichtingen
onder die overeenkomst geheel zijn nagekomen.
2. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van diens
faillissement, surseance van betaling of liquidatie, is Tekstbureau Proefteksten.nl zonder enige
verplichting tot ingebrekestelling of schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.
3. Indien Tekstbureau Proefteksten.nl door buitengewone omstandigheden, waarop zij geen invloed
kan uitoefenen, niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kan voldoen, heeft zij
zonder verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst op te schorten of te
ontbinden. Onder buitengewone omstandigheden worden in ieder geval, maar niet uitsluitend
begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, netwerkstoring,
transportbelemmeringen en maatregelen van overheidswege. Bij ontbinding wegens buitengewone
omstandigheden is Vertaalbureau Tekstvertalen.com gerechtigd het reeds uitgevoerde werk
afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het
een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt Tekstbureau Proefteksten.nl het
auteursrecht op de door haar vervaardigde vertalingen en andere teksten.
2. De opdrachtgever vrijwaart Tekstbureau Proefteksten.nl tegen aanspraken van derden wegens
vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, in verband met de
uitvoering van de opdracht.
Artikel 12 – Slotbepalingen
1. Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of overeenkomst(en) met de
opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen onverlet.
Tekstbureau Proefteksten.nl is een onderdeel van V.O.F. Seasons geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel te Groningen onder nummer 02093270.